اضطراب مراجعین دندان پزشکی

تعداد 400 مراجعه کننده به مطب های دندان پزشکی همدان در بدو ورود دارای اضطراب بودند که ادامه مطالعه روی این جمعیت انجام گرفت. مراجعین مذکور شامل 51 % مرد و 49 % زن بودند و متاهلین %53 و مجردین 47 % جامعه مورد پژوهش را تشکیل دادند. 61 % از مراجعین بین 9 تا 30 سال و بقیه بیشتر از 30 سال سن داشتند. افراد با  تحصیلات دانشگاهی 30 %، با تحصیلات دبیرستان 63 % و کم سوادان کمتر از راهنمایی و بی سوادان 7% از مراجعین مورد پژوهش را شامل گردیدند. عوامل موجد اضطراب در پنج زمینه شامل محیط مطب، تصورات شخصی، مدیریت مطب، درمان دندان پزشکی و سایر موارد بررسی شد که عوامل مربوط به محیط مطب با فراوانی 31/1%  بارزترین زمینه را بخود اختصاص دادند

در زمینه محیط مطب نبودن سرویس بهداشتی مطلوب، وجود لکه های خون در مطب، کثیف بودن روپوش دندان پزشک و سرو صدای ابزار هر کدام باعث ایجاد اضطراب دربین مراجعین شده است .

در زمینه تصورات شخصی، امکان سرایت بیماری، گرانی نرخ خدمات، خطر اشعه X  و مجرب نبودن دندان پزشک هر کدام به ترتیب با فراوانی  و مجرب نبودن دندان پزشک هر کدام به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند .

اضطراب مراجعین

برخی دیگر از پژوهشگران عوامل مثبت محیطی را مد نظر قرار داده و به نتایج قابل توجهی دست یافته اند. Lehrner و همکاران گزارش کرد ه اند که پخش بوی خوش پرتقال یا اسطوخودوس و موسیقی در محیط مطب، هریک به تنهایی قادرند سطح آرامش بیماران را افزایش داده و از بروز اضطراب در آنها بکاهند . مطالعه حاضر نشان داد بیشترین حیطه اضطراب در مراجعین به مطب های دندانپزشکی به تصورات شخصی آنها (ترس از امکان سرایت بیماری های خطرناک از طریق مطب) مربوط میشود که در زنان به مراتب بیشتر از مردان است. بنابراین پیشنهاد میگردد پوشیدن روپوش تمیز و مرتب، استفاده از دستکش و ماسک و ارائه توضیح مختصر درخصوص استفاده از لوازم استریل یکبار مصرف در شروع کار که به نظر می رسد بتواند در کاهش اضطراب مراجعین مؤثر باشد در دستورکار دندان پزشکان قرار گیرد.

باید رعایت مواردی همچون رعایت موارد  بهداشت و لوازم استریل ، مکانی که حس ارامش را به بیماران انتقال دهد و … در لابراتوار دندانسازی می توان تا حد زیادی اضطراب مراجعین به دندانپزشکی را کاهش داد .